July 08,2020 | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

دارای مجوز رسمی به شماره 80454

تشییع باشکوه پیکر مهندس شهید فخرالدین فلکنازی در دهتل
جشن مجازی سپاس معلم برای اولین بار به صورت اینترنتی در بستک برگزار و اجرا شد
مقام مادر مقامی والا و با ارزش است و با هیچ جمله ای نمی توان آن را توصیف کرد