به گزارش بستک نیوز،حسینی قتالی در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان که با حضور نماینده و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد بیان داشت: ۳۴ میلیاردو ۷۰۰میلیون تومان اعتبار به شهرستان بستک اختصاص داده شده است که مبلغ ۱۶ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و ۱۸ میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان از محل قانون استفاده متوازن کشوری می باشد.

رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان بستک خاطر نشان کرد: هدف ما بهره برداری از پروژه ها و استفاده مردم از این پروژه هاست بنابراین پروژه های عمرانی نیمه تمام در اولویت اختصاص اعتبارات خواهد بود.

حسینی قتالی خطاب به مدیران و روئسای ادارات شهرستان گفت: به دلیل محدود بودن منابع ،تکلیف دستگاهها دوچندان خواهد بود و جذب اعتبارات و اجرای صحیح پروژه ها بایستی در جهت کاهش مشکلات و ایجاد رضایتنمدی مردم باشد.

انتها.

نویسنده : آرمان اسدپور