به گزارش بستک نیوز ، سید حبیب الله شیدایی بخشدار مرکزی از مطالعات تفضیلی اجرای آبخیزداری ۴۲ هزار هکتار از حوزه آبخیز انوه در شهرستان بستک خبر داد وگفت: خدمات مطالعات اجرایی آبخیزداری انوه شامل شرح خدمات فیزیوگرافی وتوپو گرافی،بخش هواشناسی،هیدرولوژی ،زمین شناسی،ژئو مور فو لوژی و…که در سطح ۴۲ هزار هکتار توسط مهندسین مشاور وبا نظارت اداره منابع طبیعی انجام شد.

بخشدار مرکزی شهرستان بستک در این باره اظهار داشت:با پیگیری های بخشداری وبه منظور اجرای سد در منطقه بزهر ودر روستای انوه وبا تصویب اعتبار مطالعاتی طرح در کمیته برنامه ریزی شهرستان،مطالعه پروژه توسط مشاور انجام گرفت.وی اظهار امیدواری کرد با مطالعه این حوزه ومکان یابی سازه های مختلف آبخیز داری امیدواریم امسال عملیات اجرایی آن از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی آغاز شود.

انتها/