به گزارش بستک نیوز ، در نشست رسمی امروز اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان بستک عبدالقادر مقدسی بار دیگر با رای اکثریت اعضاء برای چهار سال به عنوان رئیس اتاق اصناف شهرستان بستک انتخاب گردید .

در جلسه همچنین ، فاروق جدکاره به عنوان نائب رئیس اول عبدالله عاقلی به عنوان نائب رئیس دوم شیخ علی انصاری به عنوان دبیر و علی صبور به عنوان خزانه دار با اکثریت آراء تعیین گردید .

گفتنی است آقای محمد گوچی که در دور اول حائز رای اکثریت شده بود طی نامه ای انصراف و عبدالله عاقلی به عنوان نفر اول علی البدل در لیست اعضای اصلی قرار گرفت.

انتها