به گزارش هرمیزان ،جلسه شورای حفاظت منابع آب و شورای هماهنگی دشت پایلوت به ریاست حسینی قتالی فرماندار شهرستان و با دستور کار گزارش روند پیشرفت فیزیکی سد لاور میستان و ارائه گزارش از وضعیت منابع آبی شهرستان برگزار شد.

فرماندار بستک در ابتدای این جلسه اظهار داشت: امروزه موضوع آب به لحاظ اهمیت به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل شده است.

حسینی قتالی خاطر نشان کرد: با انتقال آب دریا از چارک به بستک بسیاری از مشکلات اب شرب و کشاورزی شهرستان به صورت پایدار حل خواهد شد.

همچنین در این جلسه پیشرفت فیزیکی سد لاور میستان با توجه به اهمیت سفره آب زیرزمینی لاور که تنها منبع بزرگ اب شرب شهرستان می باشد مورد بررسی قرارگرفت و دستورات لازم در خصوص حل مشکلات گرفته شد.

انتها/