به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز ، سرپرست اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى بستک گفت: حوزه آبخیز انوه به مساحت بیست و پنج هزار هکتار به منظور انجام مطالعات تفصیلى-اجرایى آبخیزدارى با حضور کارشناس ناظر شهرستان و مدیر پروژه تحویل مهندسین مشاور شهرآب شفق گردید.

حامد احمدپور افزود: خدمات مطالعات تفصیلى-اجرایى آبخیزدارى انوه شامل مطالعه هواشناسى، هیدرولوژى، زمین شناسى، ژئومورفولوژى، فیزیوگرافى، توپوگرافى، بررسى وضعیت اقتصادى، اجتماعى و پوشش گیاهى است که مطابق با برنامه زمانبندى و با هماهنگى مدیر پروژه و ناظر شهرستان توسط مهندسین مشاور شهرآب شفق عملیاتى مى شود.

وى با اشاره به اینکه تنها راهکار مدیریت حوزه آبخیز و تقویت منابع آبى و حفظ خاک در شرایط خسکسالى حاکم، اجراى عملیات آبخیزدارى است تصریح کرد: براى اجراى دقیق و مکان یابى مناسب عملیات بیولوژیکى، بیومکانیکى و مکانیکى انجام مطالعه حوزه آبخیز ضرورت دارد.

انتهای پیام/آ