به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز و به نقل از بازخبر ، مدیر شهرسازی و معماری ضمن اشاره به این موضوع که طرح توسعه و عمران (جامع) شهرهای جناح و چارک در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصویب گردیده است، افزود: تهیه طرح تفصیلی این دو شهر پس از طی سالها از انعقاد قراردادهای آن و بررسی هر طرح در دو جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج،  در جلسه  هماهنگی که بمنظور تعیین راهبردها و اهداف کلی پیشنهادی در تهیه طرح تفصیلی جناح و چارک با حضور شهرداران این دو شهر و مهندسین مشاور در روز شنبه مورخ ۲۵/۹/۹۶ در مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار گردید، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

گورانی اضافه کرد:  بندرچارک به عنوان یکی از مهمترین شهرها در غرب استان هرمزگان از اهمیت ویژه ای به لحاظ جمعیتی و اقتصاد برخوردار است. از طرفی شهر جناح در موقعیتی خاصی قرار گرفته که این شهر نیز به دلایلی دارای اهمیت بوده و ضرورت تهیه طرحی جهت نظم دادن به ساخت و سازها و همچنین خدمات شهری از اهمیت بالایی برخوردار است و اجرای دقیق و صحیح طرح های تفصیلی و ایجاد ساز و کارهای قانونی با توجه به گسترش پویش شهرنشینی این شهرها می تواند مهمترین هدف شهرسازی و مدیریت شهری برای این طرح تلقی شود.

گورانی همچنین یکی از اهداق مهم تهیه طرح تفصیلی شهرها را کیفی سازی محیط کالبدی و ارتقاء سطح زندگی‌ شهری دانست و از بازنگری طرح تفصیلی شهرهای جناح و چارک به عنوان بستر توسعه جهشی و تحقق اهداف توسعه پایدار این شهرها در آینده نزدیک یاد کرد. ایشان اظهار امیدواری کردند با توجه به گذشت مدت مدیدی از تهیه این طرحها و با توجه به اهمیت این شهر ها جهت اجرای پروژه های عمرانی و ساخت و ساز در شهر ، تا پایان سالجاری طرح تفصیلی این دوشهر تصویب به مراجع ذیربط ارسال گردد.

لنتهای پیام/آ